318522678295743

ICAEW Business, Technology and Finance

Phạm Mai Anh

(0)
4.990.000đ
2.890.000đ

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo

Nguyễn Thị Phương Thảo

(0)

Miễn phí

ACCA Advanced Financial Management

Phạm Mai Anh

(0)
7.990.000đ
5.090.000đ

Trekking to the Future

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
7.990.000đ
6.990.000đ

Audit Success Battle Prep

Đặng Phi Long

(0)
3.599.000đ
1.999.000đ

ICAEW Principle of Taxation Demo

Phạm Mai Anh

(0)

Miễn phí

ICAEW Principle of Taxation

Phạm Mai Anh

(0)
4.990.000đ
2.190.000đ

Speaking & Interviewing Skill Demo

MS Nguyễn Bằng Thương

(0)

Miễn phí

Speaking & Interviewing Skill

MS Nguyễn Bằng Thương

(0)
5.650.000đ
3.650.000đ

ICAEW Management Information Demo

Nguyễn Thị Phương Thảo

(0)

Miễn phí

ICAEW Management Information

Nguyễn Thị Phương Thảo

(0)
5.000.000đ
2.590.000đ

ICAEW Accounting Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ICAEW Assurance Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ICAEW Assurance

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
5.000.000đ
2.890.000đ

ICAEW Accounting Revision

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
5.000.000đ
2.190.000đ

ICAEW Accounting

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
5.000.000đ
2.190.000đ

IELTS Ms. Thuong Nguyen

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
9.999.999đ
5.000.000đ

Thực hành "Chiến binh Kiểm toán Chuyên nghiệp"

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.000.000đ
3.590.000đ

Hành Trang Big4

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.000.000đ
3.490.000đ

IFRS Basic

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
1.500.000đ
799.000đ

Excel dành cho Kế toán - Kiểm toán (Cơ bản)

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
1.199.000đ
699.000đ

ACCA Business and Technology Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ACCA Business and Technology

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
3.900.000đ
2.090.000đ

ACCA Financial Accounting Offline September 2024

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
3.900.000đ
2.990.000đ

ACCA Financial Accounting Offline June 2024

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
3.900.000đ
2.990.000đ

ACCA Financial Reporting Offline September 2024

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.900.000đ
4.890.000đ

ACCA Management Accounting Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(1)

Miễn phí

ACCA Financial Accounting Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(4)

Miễn phí

ACCA Performance Management Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ACCA Audit and Assurance Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(1)

Miễn phí

ACCA Financial Management Demo

Phạm Mai Anh

(0)

Miễn phí

ACCA Strategic Business Leader Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ACCA Financial Reporting Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(1)

Miễn phí

ACCA Strategic Business Reporting Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ACCA Advance Performance Management Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(0)

Miễn phí

ACCA Advance Audit and Assurance Demo

Mr. Giang Ha ACCA

(1)

Miễn phí

ACCA Financial Accounting

Mr. Giang Ha ACCA

(2)
3.900.000đ
2.090.000đ

ACCA Management Accounting Ms.Thao

Nguyễn Thị Phương Thảo

(3)
3.900.000đ
2.090.000đ

ACCA Management Accounting

Mr. Giang Ha ACCA

(3)
3.900.000đ
2.090.000đ

ACCA Performance Management

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Taxation Demo

Lê Thị Huệ

(0)

Miễn phí

ACCA Taxation Offline June 2024

Lê Thị Huệ

(0)
6.500.000đ
4.890.000đ

ACCA Taxation

Lê Thị Huệ

(0)
6.500.000đ
3.590.000đ

ACCA Financial Management

Phạm Mai Anh

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Financial Reporting

Mr. Giang Ha ACCA

(3)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Audit and Assurance Revision FTU June 2024

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Audit and Assurance Offline June 2024

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
6.900.000đ
4.890.000đ

ACCA Audit and Assurance

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Strategic Business Leader

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
10.000.000đ
6.590.000đ

ACCA Advance Audit and Assurance

Mr. Giang Ha ACCA

(2)
8.500.000đ
5.090.000đ

ACCA Strategic Business Reporting

Mr. Giang Ha ACCA

(0)
8.500.000đ
5.090.000đ

ACCA Advance Performance Management

Mr. Giang Ha ACCA

(1)
8.500.000đ
5.090.000đ