318522678295743

Nhập nội dung

COMPLAINTS POLICY

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

 

BISC Training center will take any concern or complaint made against BISC Training Center or any member of staff seriously and will investigate it promptly, for resolution as quickly as possible. BISC will ensure that complaints are dealt with consistently, fairly and sensitively within clear time frames. We will listen carefully to complaints and treat complaints as confidential, where possible. Investigate the complaint fully, objectively and within the stated time frame. Notify the complainant of the results of the investigation within the stated time frame.

Trung tâm đào tạo BISC sẽ xem xét nghiêm túc bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về trung tâm hoặc nhân viên của trung tâm, đồng thời sẽ tiến hành xử lý trong thời gian nhanh nhất. BISC đảm bảo rằng các khiếu nại được giải quyết một cách đầy đủ, khách quan, nhất quáncông bằng trong khoảng thời gian rõ ràng, đúng quy định. Chúng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận các khiếu nại và coi các khiếu nại là bí mật, nếu có thể. BISC sẽ thông báo cho người khiếu nại về kết quả xử lý trong thời gian quy định tại chính sách này.

Types of complaint covered by this policy

Nội dung khiếu nại

A complaint is any expression of dissatisfaction by an individual, whether justified or not. The list is not exhaustive, but a complaint is likely to fall within the following categories:

Khiếu nại là bất kỳ biểu hiện nào về sự không hài lòng của một cá nhân, cho dù có lý do chính đáng hay không. Khiếu nại có thể bao gồm các nội dung sau:

- Complaints arising from an educational experience e.g. poor teaching or supervision

  Khiếu nại phát sinh từ trải nghiệm giáo dục, ví dụ: chất lượng giảng dạy, giảng viên,…

- Complaints in respect of academic and/or administrative support or other services

  Khiếu nại về hỗ trợ học tập và / hoặc hành chính hoặc các dịch vụ khác

- The behaviour of another student or member of staff...

  Hành vi của học viên hoặc nhân viên khác...

How to make a complaint

Cách thức gửi khiếu nại                                                             

a. You can make a complaint in a number of ways:

   Học viên có thể gửi khiếu nại theo một trong các hình thức sau:

- By email: bisctrainingcenter@gmail.com

  Email: bisctrainingcenter@gmail.com

- By telephone: +84(0) 858 822 168

  Điện thoại: +84 (0) 858 822 168

- Or by post to: BISC Training Center, 4th Floor, Lakeview Building, 71 Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi.

  Hoặc gửi qua đường bưu điện đến: Trung tâm Đào tạo BISC, Tầng 4, Tòa nhà Lakeview, 71 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

You will need to provide: your name, a contact address (and preferably telephone and email address), your courses, the date on which the problem arose, the response you would like from us, any supporting evidence.

Học viên cần cung cấp các thông tin sau khi gửi khiếu nại: tên, địa chỉ liên lạc (điện thoại và email), khóa học, ngày phát sinh vấn đề, phản hồi học viên mong muốn từ BISC và minh chứng kèm theo.

b. Receipt of the complaint will be acknowledged within 2 working days from when the formal complaint is received.

   Việc tiếp nhận khiếu nại sẽ được xác nhận trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại chính thức

c.  We will reply within 10 working days with a full response outlining the outcomes of the investigation in writing. If it is not possible to respond within this time, we will issue an interim response, explaining what is being done to deal with the complaint and when a full reply can be expected.

   BISC sẽ trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kèm theo phản hồi đầy đủ nêu rõ kết quả xử lý bằng văn bản. Nếu không thể trả lời trong thời gian này, BISC sẽ đưa ra phản hồi tạm thời, giải thích những gì đang được thực hiện để giải quyết khiếu nại và khi nào có thể có phản hồi đầy đủ.

d. Notify you within 5 working days if the complaint is not upheld, reasons will be given as to why.

   Nếu khiếu nại không được chấp nhận, học viên sẽ được thông báo (kèm theo lý do) trong vòng 5 ngày làm việc.

e. If the complaint is not handled to your satisfaction, you can then have the option to escalate the complaint to ACCA. If you have exhausted both the complaints process and ACCA’s, then you can escalate to the appropriate regulator. Details of which can be found on the ACCA website at the following link: https://www.accaglobal.com/gb/en/footer-toolbar/contact-us/unhappy.html.

   Nếu học viên không hài lòng về việc giải quyết khiếu nại, học viên có thể có tùy chọn để chuyển khiếu nại lên ACCA. Nếu học viên đã hoàn thành cả quy trình khiếu nại của BISC và ACCA, học viên có thể chuyển đến cơ quan quản lý thích hợp. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web ACCA tại liên kết sau: https://www.accaglobal.com/gb/en/footer-toolbar/contact-us/unhappy.html.