318522678295743

ACCA Financial Reporting

Môn học Financial Reporting (FR/F7) trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng tiêu chuẩn Kế toán và cơ sở lý luận để lập BCTC cho DN/ tập đoàn và đọc hiểu, phân tích BCTC đó
Mr. Giang Ha ACCA
3 Đánh giá 575 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn học FR/F7 tại BISC, học viên có khả năng:

 • Hiểu và vận dụng được các khung chuẩn mực, các quy định của Báo cáo tài chính
 • Hạch toán được các nghiệp vụ theo Chuẩn mực Kế toán quốc tế
 • Đọc hiểu - phân tích được các Báo cáo tài chính phức tạp
 • Lập và trình bày Báo cáo tài chính (bao gồm cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất)

Giới thiệu khóa học

Financial Reporting (FR/F7) là môn học thuộc level Applied Skills (Kỹ năng ứng dụng) - một trong những môn học liên quan đến Kế toán tài chính trong chương trình ACCA. Ở môn học này, học viên sẽ được trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng ứng dụng tiêu chuẩn Kế toán và cơ sở lý luận để lập Báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp hoặc tập đoàn cũng như sẽ giúp học viên có thể đọc hiểu và phân tích được Báo cáo tài chính đó. Đây có lẽ là một môn học cần nhiều thời gian hơn các môn khác, vì vậy học viên cần phân bổ đều thời gian ôn tập để mang lại hiệu quả cao.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về môn học Financial Reporting 40:41
 • Tài liệu khóa học
 • 0 - Overview 9:47
 • 1 - Advantages & Disadvantages 7:55
 • 2 - IASB’s Conceptual Framework 20:51
 • 3 - ACCOUNTING ASSUMPTIONS 19:49
 • 4 - Qualitative Characteristics 48:50
 • 5 - ELEMENT of Financial Statements 20:52
 • 6 - Fair presentation & Compliance with IFRS 10:02
 • 1 - The need for a regulatory framework 10:09
 • 2 - PRINCIPLES-based versus RULES-based systems 6:24
 • 3 - Setting of IFRSs 6:06
 • 4 - Critisism of the IASB 4:38
 • 5 - IASB 8:02
 • 6 - ISSB 7:27
 • Practice Chapter 1+2
 • Chữa Practice Chapter 1+2 6:14
 • Làm lại Practice
 • 1 - IFRS Statement 3:07
 • 2 - Statement of Financial Position 4:42
 • 3 - Statement Of Comprehensive Incom 2:40
 • 4 - Statement of Change in Equity 6:33
 • 5 - Summary 0:48
 • 1 - IAS 16: Property, Plant and Equipment 112:40
 • 2 - IAS 40: Investment Property 47:42
 • 3 - IAS 23: Borrowing Costs 37:15
 • Practice Chapter 4 - PPE & Investment Properties
 • Chữa Practice Chapter 4 - PPE & Investment Properties 16:14
 • Làm lại Practice
 • Practice Chapter 4 - Borrowing cost
 • Chữa Practice Chapter 4 - Borrowing cost 4:06
 • Làm lại Practice
 • 1 - Definition 6:15
 • 2 - Recognition 11:27
 • 3 - Capitalisation 10:34
 • 4 - Measurement 4:30
 • 5 - Amortisation 1:44
 • 6 - Goodwill 1:35
 • 7 - Computer Software 3:09
 • Practice Chapter 5
 • Chữa Practice Chapter 5 6:19
 • Làm lại Practice
 • IAS 36 - Impairment of Assets 51:40
 • Practice Chapter 6
 • Chữa Practice Chapter 6 14:53
 • Làm lại Practice
 • 1 - IAS 08: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates & Errors 25:41
 • 2 - IFRS 05: Non-current Assests Held for Sale and Discontinued Operation 24:25
 • 3 - IAS 10: Events after the reporting period 19:51
 • Practice Chapter 7
 • Chữa Practice Chapter 7 9:09
 • Làm lại Practice
 • 1 - Group and Consolidation 30:53
 • 2 - Principles for Consolidation 11:06
 • 3 - The Effect of The Parent/Subsidiary Relationship on The FSs 8:48
 • 4 - Accounting Treatment for Consolidation 22:37
 • 5 - Acquiring a Subsidiary after Incorporation 6:36
 • 6 - Consolidated Financial Statement 1:57
 • 1 - Basic Principles 2:37
 • 2 - Key Steps 9:10
 • 3 - Items Required to Cancel 15:54
 • 4 - Goodwill 34:32
 • 5 - Cost of Investment 19:13
 • 6 - Fair Values 11:12
 • 7 - Accquired Intangible Assets 7:04
 • 8 - Non-Controlling Interests 8:47
 • 9 - GW Impairment Testing 5:51
 • 10 - Intra-Group Trading 18:42
 • 11 - Intra-Group Loan and Interest 2:10
 • 12 - Intra-Group Divident 2:12
 • 13 - Acquisition of Sub Co Partway Through the Year 1:06
 • 14 - Round Up 1:22
 • 1 - Key Step 1:45
 • 2 - Pre- and Post-Acquisition Profits 5:28
 • 3 - Non-Controlling Interest in The Consolidated Income Statement 5:30
 • 4 - Intra-Group Trading 5:56
 • 5 - Acqusition of Part Way Throungh the Year 0:24
 • 6 - The Consolidated Statement of Comprehensive 0:58
 • 7 - Exemtion From Preparing Consolidated FS 1:05
 • 8 - Point to Note In Preparing Consolidated FS 1:52
 • 9 - Intra Group Transactions (Assiciates) 3:28
 • 10 - Disposal 23:47
 • Practice Consol - Objective Question
 • Chữa Practice - Consol - Objective Questions 23:06
 • Làm lại Practice
 • Practice Consolidates Financial Statement
 • Chữa bài 295 - Pedantic - Consol BS 43:28
 • Chữa bài 297 - Paradigm - Consol BS 53:51
 • Chữa bài 299 - Viagem - Consol PL & Associate 41:59
 • Chữa bài 300 - Prodigal - Consol PL 53:35
 • Chữa bài 301 - Plastik Co 52:06
 • Chữa bài 302 - Laurel Co 36:16
 • Chữa bài Highveldt 51:40
 • 1 - IAS 02: Inventories 49:16
 • 2 - IAS 41: Agriculture 22:47
 • 3 - IAS 20: Government Grant 28:34
 • Practice Chapter 12
 • Chữa Practice Chapter 12 18:35
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 3:49
 • 1 - Definitions 9:16
 • 2 - Recognition Condition 6:58
 • 3 - Measurement 7:23
 • 4 - Adjustments 2:06
 • 5 - Future events 0:44
 • 6 - Types of Provision 21:06
 • 7 - Disclosures 0:55
 • Practice Chapter 13
 • Chữa Practice Chapter 13 10:57
 • Làm lại Practice
 • 1 - Financial Instrument 35:32
 • 2 - Preference Share 6:08
 • 3 - Compound Instrument 19:01
 • 4 - Factoring of Receivable 7:08
 • Practice Chapter 14
 • Chữa Practice Chapter 14 19:04
 • Làm lại Practice
 • 1 - Key Step 44:27
 • 2 - Performance Obligations Over Time 35:07
 • 3 - Specific 42:59
 • Practice Chapter 15
 • Chữa Practice Chapter 15 26:26
 • Làm lại Practice
 • 1 - IFRS 16 9:58
 • 2 - Key Definition 2:13
 • 3 - Lessee Accounting 19:14
 • 4 - Sale and Leaseback 21:52
 • Practice Chapter 16
 • Chữa Practice Chapter 16 19:56
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 3:15
 • 1 - Income Tax 15:40
 • 2 - Defered Tax 33:44
 • 3 - Taxation Summary 0:44
 • 4 - Practice 0:27
 • Chữa Ví dụ
 • Practice Chapter 17
 • Chữa Practice Chapter 17 18:23
 • Làm lại Practice
 • 1 - Basic EPS - Consideration 10:26
 • 2 - Bonus Issue 11:25
 • 3 - Rights Issue 11:09
 • 4 - Diluted earnings per share 11:57
 • 5 - Importance of Earning Per Share 3:45
 • 6 - Limitation of Earning Per Share 2:35
 • 7 - Presentation and Disclosure of EPS 2:20
 • Practice Chapter 18
 • Chữa Practice - Chapter 18 - IAS 33 - Earning per share 23:03
 • Làm lại Practice
 • 1 - Needs for Ratio Analysis 6:35
 • 2 - Analysis and Interpretation 5:06
 • 3 - Key Ratios 3:12
 • 3.1 - Profitabilitiy and Return 36:41
 • 3.2 - Shareholder Ratio 20:15
 • 3.3 - Liquidity, Gearing/Leverage and Working Capital 20:52
 • 4 - Interpretation 10:21
 • Tài liệu hướng dẫn dạng bài tập FS analysis 7:34
 • Tài liệu hướng dẫn dạng bài tập FS analysis
 • 1 - Limitation of Financial Statements 1:04
 • 2 - Limitation of Ratio Analysis 3:50
 • 3 - Limitation of Ratio Analysis in Group Scenarios 3:17
 • Practice - Q31 - MJ 2017 - FS analysis
 • Chữa Practice - Q31 - MJ 2017 - FS analysis 64:47
 • 1 - IAS 7 – Cash Flow Statement 10:25
 • 2 - Cash and Cash equivalents 3:20
 • 3 - Presentation of Cash Flow Statement 51:06
 • 4 - Suggested steps to Prepare a CFS 1:34
 • 5 - Reporting Requirements 2:17
 • 6 - FC Cashflows 3:31
 • 7 - Interest and Dividends 2:29
 • 8 - Income Tax 0:09
 • 9 - Non Cash Items 0:37
 • 10 - Other Disclosures 1:32
 • 11 - Interpretation of Statement of Cash Flow 14:49
 • 12 - Cash Flow Ratio 2:22
 • 13 - Advantages and Criticism of Cash Flow Accounting 5:53
 • Practice - CashFlow Preparation
 • Chữa Practice - CashFlow Preparation 45:52
 • Làm lại Practice
 • Foreign Currency 38:55
 • 1 - Not-for-profit and Puclic Sector Entities 4:05
 • 2 - Performance Measurement 9:16
 • Tổng hợp kiến thức 54:57
 • Chữa Pre Moc Exams December 2023 92:53
 • Sample Sep Dec 2023 47:49
 • Hướng dẫn giao diện thi CBEPT 7:47
 • Hướng dẫn giao diện CBEPT Financial Reporting 6:43
 • Chữa đề Dec 2023 40:26
 • Chữa đề Mar Jun 2022 109:25
 • Chữa Q31 - Sep Dec 2022 41:44
 • Chữa Q32 - Sep Dec 2022 62:56
 • Chữa Sample Question SepDec 2021 49:22
 • Bài tập Sept Dec 2020 - TB
 • Chữa Đề Sep Dec 2020 - TB 40:07
 • FS analysis - Mar Jun 2020
 • Chữa FS analysis - Mar Jun 2020 72:35
 • Bài tập Financial Analysis - Q31 Mar Jun 2019
 • Chữa Bài tập Financial Analysis - Q31 Mar Jun 2019 50:41
 • Bài tập Prepare FS from TB - Q32 - Sep Dec 2018
 • Chữa Bài tập Prepare FS from TB - Q32 - Sep Dec 2018 56:17
 • Bài tập Consolidations - Q32 - Mar Jun 2017
 • Chữa Mar Jun 2020 - Consolidation 60:15
 • Lập báo cáo tài chính bằng Excel 48:13

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6268 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

thầy dạy hay và hiệu quả lắm!

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thầy Giang dạy rất hay, dễ hiểu

Nguyễn Yến Nhi

Thầy giảng rất hay và dễ hiểu ạ, cảm ơn thầy đã chuẩn bị những bài giảng rất chất lượng như vậy

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
3.590.000 6.900.000 -48%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 52 giờ 27 phút
Giáo trình: 203 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC