318522678295743

ACCA Financial Accounting Offline September 2024

Môn học Kế toán tài chính cấp độ Kiến thức ứng dụng chương trình ACCA
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

FA/F3 tuy là môn học căn bản nhưng khối lượng kiến thức là tương đối lớn, bao trùm toàn bộ kiến thức của Kế toán. Với môn học “nhập môn” này, học viên sẽ :

 • Hiểu được mục đích của việc lập Báo cáo tài chính cũng như các tính chất của thông tin tài chính
 • Hiểu được bút toán kép và hạch toán được các giao dịch cơ bản
 • Lập được Bảng cân đối phát sinh cũng như các Báo cáo tài chính đơn giản
 • Đọc hiểu - phân tích được các thông tin trên Báo cáo tài chính

Giới thiệu khóa học

Khóa học ACCA Financial Accounting (FA/F3) là môn "Kế toán tài chính" thuộc cấp độ Kiến thức Ứng dụng và là môn đầu tiên cần chinh phục trong chương trình ACCA. Vì thế, đây được xem là môn học quan trọng nhất với vai trò là nền tảng cho các môn học tiếp sau.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về môn học Financial Accounting 68:44
 • Tài liệu môn học
 • 1 - What is financial reporting? 4:05
 • 2 - Business & Types of Business 37:22
 • 3 - Need of Users & Stakeholders 6:55
 • 4 - Accounting & Types of Accounting 4:41
 • 5 - Financial Statements 14:02
 • 6 - Governance 7:36
 • 0 - Overview 1:54
 • 1 - Factors to consider when prepare FS 6:56
 • 2 - The role and structure of the International Accounting Standards Board (IASB) 30:01
 • Practice Chapter 1&2
 • Chữa Practice Chapter 1&2 11:31
 • Làm lại Practice
 • 0 - Conceptual Framework 11:22
 • 1 - Assumptions for FS 22:36
 • 2 - Qualitative Characteristics 29:01
 • 3 - Cost Constraint 4:18
 • 4 - The Balance Between Qualitative Characteristics 1:19
 • 5 - Duality 1:18
 • 6 - Measurement 6:03
 • Practice Chapter 3
 • Chữa Practice Chapter 3 10:22
 • Làm lại Practice
 • 0 - The role of source document 35:06
 • 1 - Some definitions of source docs 9:28
 • 2 - Books of Original/Prime Entry 24:30
 • 0 - General / Nominal Accounts 8:44
 • 1 - Double Entries 4:43
 • 2 - Double Entries Book - Keeping 3:27
 • 3 - Examples of Double Entries 14:22
 • 4 - Day book Analysis 1:58
 • Chữa Sample Day book Analysis 9:04
 • Practice Chapter 5
 • Chữa Practice Chapter 5 17:25
 • Làm lại Practice
 • 1 - Recording Process 2:57
 • 2 - Trial Balance 11:22
 • 3 - Income Statement 5:37
 • 4 - The Balance sheet/SOFP 12:52
 • Practice Chapter 6
 • Chữa Practice Chapter 6 25:21
 • Làm lại Practice
 • 1 - The nature of Sales Tax 12:39
 • 2 - Formula Related To Sales tax 1:29
 • 3 - Irrecoverable Sales Tax 5:29
 • 4 - Accounting Treatment For Sales Tax 2:24
 • 5 - Cash book, Sales Day Book, Purchase Day book 1:48
 • 6 - Sales Tax Control Account 3:30
 • 7 - Sales Tax and Discount 3:20
 • Practice Chapter 7
 • Chữa Practice Chapter 7 16:19
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 0:53
 • 1 - Inventory form 4:55
 • 2 - Inventory Definition 2:27
 • 3 - Inventory Presentation in FS 6:00
 • 4 - Adjustment for inventory in the FSs 4:45
 • 5 - Goods written off or written down 4:39
 • 6 - Recording inventory 7:24
 • 7 - Valuation of inventory IAS 02 33:10
 • 8 - Methods of calculating cost of inventory 19:08
 • 9 - Counting Inventories 7:51
 • 10 - Disclosures required by IAS 02 2:31
 • Practice Chapter 8
 • Chữa Practice Chapter 8 35:38
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 2:35
 • 1 - IAS 16 - Property, Plant and Equipment 91:53
 • 2 - Revaluation of non-current Assets 17:02
 • 3 - Disposal 13:09
 • 4 - Asset register 2:47
 • 5 - Disclosures Requirement 2:32
 • Practice Chapter 9 Part 1
 • Chữa Practice Chapter 9 Part 1 19:10
 • Làm lại Practice 1
 • Practice Chapter 9 Part 2
 • Chữa Practice Chapter 9 Part 2 52:28
 • Làm lại Practice 2
 • 1 - Definition 29:12
 • 2 - Amortization of development costs 0:27
 • 3 - Impairment of development costs 1:22
 • 4 - Disclosure 0:59
 • Practice Chapter 10
 • Chữa Practice Chapter 10 13:57
 • Làm lại Practice
 • 1 - Introduction 7:08
 • 2 - Double entry for accruals and prepayments 28:48
 • Practice Chapter 11
 • Chữa Practice Chapter 11 49:42
 • Làm lại Practice
 • 1 - Irrecoverable Debts 10:19
 • 2 - Allowances for receivables 17:24
 • Practice Chapter 12
 • Chữa Practice Chapter 12 21:27
 • Làm lại Practice
 • 1 - Provision 20:15
 • 2 - Contingencies 4:16
 • 3 - Disclosure 1:14
 • Practice Chapter 13
 • Chữa Practice Chapter 13 8:04
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 1:37
 • 1 - Terminology 2:01
 • 2 - Individual Customer and Supplier Accounts 2:43
 • 3 - Other Trade Receivables and Trade Payables Entries 15:40
 • 4 - Supplier Statement Reconciliations 4:45
 • 5 - Summary 0:48
 • Practice Chapter 14
 • Chữa Practice Chapter 14 54:09
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 1:38
 • 1 - Bank statement and cash book 15:31
 • 2 - A bank statement 10:31
 • 3 - Bank reconciliation statement 4:34
 • 4 - Procedures for performing a bank reconciliation 7:41
 • 5 - Timing and frequency of the bank reconciliation 3:31
 • Practice Chapter 15
 • Chữa Chapter Practice 15 34:00
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 2:08
 • 1 - Errors in The Account Balances or Preparing the Trial Blance 1:42
 • 2 - Errors identified by The Trial Blance 3:37
 • 4 - The Efffect of Errors On Profit 4:51
 • 5 - The Correction of Errors 5:22
 • 6 - Suspense Account 3:58
 • 7 - An Approach to Dealing With Exam Questions 4:43
 • 8 - IAS 8 Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Error 10:06
 • Practice Chapter 16 - Correction of Errors
 • Chữa Practice Chapter 16 - Correction of Errors 39:30
 • Làm lại Practice
 • Practice Chapter 16 - Suspense accounts
 • Chữa Practice Chapter 16 - Suspense Accounts 28:32
 • Làm lại Practice
 • 3 - 12:00
 • 0 - Overview 2:06
 • 1 - From trial balance and income statement to statement of financial position 31:17
 • Bài chữa Practice
 • 2 - Non-current asset 2:17
 • 3 - Working capital 8:29
 • 4 - Cut-off 6:19
 • 0 - Overview 1:06
 • 1 - The Opening Balance Sheet 1:28
 • 2 - Credit sales and trade accounts 2:06
 • 3 - Purchases and trade accounts payable 6:01
 • 4 - Cost of sales 2:22
 • 5 - Stolen goods or goods destroyed 5:00
 • 6 - The cash book 2:18
 • 7 - Accruals and Prepayments 1:07
 • 8 - Drawings 1:45
 • 9 - Business equation 4:07
 • 10 - Comprehensive works and excamples 0:57
 • Practice Chapter 18
 • Chữa Practice Chapter 18 39:43
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 1:41
 • 1 - Comparing the financial statements of a sole trader and a company 9:28
 • 2 - IFRS 15 23:26
 • 3 - Items in the Income Statement and Statement of Comprehensive Income 11:14
 • 4 - Statement of financial position for a company 19:15
 • 5 - Reserves 7:38
 • 6 - Statement of changes equity 7:23
 • 7 - Bonus and rights issues 4:25
 • 8 - Notes to the financial statement 1:29
 • 9 - Ledger accounts and limited liability companies 1:37
 • 10 - Published account 1:26
 • Practice Chapter 19 - Company financial statements
 • Chữa Practice Chapter 19 - Company financial statements 42:29
 • Làm lại Practice
 • Practice Chapter 19 - Disclosure notes
 • Chữa Practice Chapter 19 - Disclosure notes 7:01
 • Làm lại Practice
 • 0 - Definition 5:34
 • 1 - Events requiring adjustment 5:59
 • 2 - Non – Adjusted events 2:56
 • 3 - Summary 4:10
 • Practice Chapter 20 - Events after the reporting date
 • Chữa Practice Chapter 20 7:46
 • Làm lại Practice
 • 1 - IAS 7: Cash flow statement 13:48
 • 2 - Cash and Cash Equivalens 2:16
 • 3 - Presentation of cash flow statement - Direct Method 12:57
 • 4 - Presentation of cash flow statement - Indirect Method 15:06
 • 5 - Cashflow Statement 20:10
 • 6 - Suggested steps to prepare a CFS 3:54
 • 7 - Other disclosures 1:17
 • 8 - Advantages and criticism of cash flow accounting 4:52
 • Practice Chapter 21 - Cashflows
 • Chữa Practice Chapter 21 23:50
 • Làm lại Practice
 • 1 - Group & Consolisation 27:58
 • 2 - Principles for Consolidation 15:40
 • 3 - The effect of the parent/subsidiary relationship on the financial statements 6:35
 • 4 - Accounting Treatment for Consolidation 19:01
 • 5 - Acquiring a Subsidiary after incorporation 9:16
 • 6 - Consolidated Financial Statement 2:38
 • 0 - Overview 2:20
 • 1 - Key Steps 11:42
 • 2 - Items Required to cancel 11:31
 • 3 - Goodwill 14:52
 • 4 - Acquired intangible assets 4:50
 • 5 - Consideration in the form of shares 6:16
 • 6 - Non-controlling interests 6:48
 • 7 - Intra-group Trading 11:16
 • 8 - Acquisition of Sub Co part way through the year 1:32
 • 9 - Summary 0:46
 • 1 - Pre- and post-acquisition profits 4:20
 • 2 - Non-controlling interest in the consolidated income statement 4:42
 • 3 - Intra-group Trading 8:30
 • 4 - Acquisition of part way through the year 3:29
 • Practice Chapter 24 - Consolidated Financial Statements
 • Chữa Practice Chapter 24 39:04
 • Làm lại Practice
 • 0 - Needs for ratio analysis 10:50
 • 1 - Key Ratios 5:06
 • 2 - Profitability and Return 30:08
 • 3 - Liquidity, Gearing/Leverage and Working Capital 25:04
 • 4 - Limitation of ratio analysis 4:56
 • Practice Chapter 25 - Interpretation of Financial Statement
 • Chữa Practice Chapter 25 18:10
 • Làm lại Practice
 • Tổng ôn 37:01
 • Hướng dẫn các dạng bài tập môn Financial Accounting 4:19
 • Mocktest Part A
 • Chữa đề Part A 79:42
 • Mocktest Part B
 • Chữa đề Part B 35:05

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
5943 Học viên 62 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 10 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 39 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline June 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 55 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
2.990.000 3.900.000 -24%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 36 giờ 20 phút
Giáo trình: 227 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC