318522678295743

ACCA Strategic Business Reporting

SBR là một trong hai môn học bắt buộc ở level Strategic Professional trong chương trình ACCA. Môn học giúp học viên thực hành Báo cáo tài chính trong môi trường kinh doanh.
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 155 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn SBR tại BISC, học viên có thể:

 • Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng trong giá trị đạo đức nghề nghiệp của một Kế toán viên
 • Có nền tảng kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, IFRS trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Đánh giá, nhận xét và phát triển các khung Báo cáo tài chính
 • Lập Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn
 • Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tư vấn và đề xuất phát triển về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ và có khả năng giải thích các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp đặc biệt
 • Đánh giá sự phát triển của kế toán hiện tại

Giới thiệu khóa học

Strategic Business Reporting (SBR/P2) - Báo cáo chiến lược kinh doanh, là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA. Thực chất môn SBR là môn học nâng cao dựa trên nền tảng của môn FR/F7, do đó học viên nên nắm chắc kiến thức môn FR để dễ dàng tiếp cận với môn SBR hơn. Môn học SBR giúp học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng và đưa ra được các đánh giá, nhận xét về chuyên môn trong việc thực hiện Báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh thực tế.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về khóa học 16:11
 • Giới thiệu format đề thi 8:38
 • Hướng dẫn ôn tập FR/F7 7:02
 • Tài liệu môn học
 • 0 - Overview 6:23
 • 1 - IAS 1 - Presentation of Financial Statements 15:15
 • 2 - Conceptual Framework for Financial Reporting 8:41
 • 3 - Financial Report 50:59
 • 4 - Round Up 1:06
 • Practice - Chapter 1 - Câu hỏi được test tại past exams
 • Chữa Practice - Chapter 1 - Câu hỏi được test tại past exams 39:29
 • Các bài Technical Articles có liên quan đến Financial Reporting Framework
 • 1 - Professional and ethical issues 37:13
 • 2- Related parties 22:41
 • 3 - Accounting policies, estimates and prior period errors 16:14
 • Cách làm dạng bài tập Ethics & Professional issues 25:58
 • Practice - Chapter 2 - Câu hỏi Ethics
 • Chữa Practice - Chapter 2 - Câu hỏi Ethics 12:07
 • 0 - Overview 2:09
 • 1 - Definition and Purposes 11:15
 • 2 - Approach to Revenue Recognition 132:53
 • 3 - Contract Costs 7:08
 • 4 - Presentation & Disclosure 3:21
 • 5 - CHANGE IN TRANSACTION PRICE AND CONTRACT MODIFICATIONS 36:08
 • 6 - Round Up 1:37
 • Practice - Chapter 3 - Revenue
 • Chữa Practice - Chapter 3 - Revenue 36:59
 • 1 - Property, plant and equipment - IAS 16 23:30
 • 2 - Impairment of assets - IAS 36 45:38
 • 3 - Fair value measurement - IFRS 13 21:48
 • 4 - Intangible assets - IAS 38 17:22
 • 5 - Investment Property - IAS 40 19:19
 • 6. Goverment Grant - IAS 20 13:32
 • 7. Borrowing cost - IAS 23 14:50
 • 8 - Agriculture - IAS 41 8:07
 • Practice - Chapter 4 - Part 1
 • Chữa Practice - Chapter 4 - Part 1 26:41
 • Practice - Chapter 4 - Part 2
 • Chữa Practice - Chapter 4 - Part 2 9:13
 • 1 - Short term benefits 35:56
 • 2 - Defined contribution plans 9:40
 • 3 - Defined benefits plan 50:03
 • 4 - Other Long term Benefits 6:28
 • 5 - Termination Benefits 19:53
 • Chữa bài Practice - Chapter 5 - Employee Benefits 18:07
 • Practice - Chapter 5 - Part 1
 • Chữa Practice - Chapter 5 - Part 1 23:14
 • Chữa Practice - Chapter 5 - Part 2 26:20
 • Practice - Chapter 5 - Part 2
 • 1 - Provisions (IAS 37) 21:15
 • 2 - Special Type of Provisions 13:45
 • 3 - Event After The Reporting Period (IAS 10) 7:55
 • Practice - Chapter 6
 • Chữa Practice Chapter 6 18:43
 • 1 - IAS 12 - Income tax 37:03
 • 2 - Specific Situations 13:05
 • 3 - Business Combinations and Deferred Tax 24:50
 • 4 - Other Temporary Differences 6:39
 • Practice - Chapter 7 - Income tax
 • 0 - Overview 2:16
 • 1 - Standards 1:17
 • 2 - Classifications 13:07
 • 3- Financial Liabilities And Equity 34:33
 • 4 - Compound Instruments 8:39
 • 5 - Initial Recognition Of Financial Assets 3:19
 • 6 - Accounting For Investerments In Equity Instruments 15:35
 • 7 - Accounting For Investerments In Debt Instruments 15:43
 • 8 - Imparement Of Financial Assets 27:58
 • 9 - Derecognition Of Financial Instruments 2:25
 • 10 - Derivatives 15:37
 • 11 - Hedge Accounting 39:23
 • 12 - Disclosure Of Financial Instruments 2:42
 • 13 - Summary 0:55
 • Technical articles nên đọc
 • Practice - Part 1
 • Practice - Part 2
 • 1 - Leases 5:46
 • 2 - Lessee Accounting 27:14
 • 3 - Lessor Accounting 23:04
 • 4 - Sale And Leaseback 21:15
 • 5 - Deferred Tax Implications For Lessee 2:18
 • 6 - Chapter Summary 0:40
 • Practice - Lease
 • 0 - Overview 3:22
 • 1- Share-based Payment 1:26
 • 2 - Equity-setted Share-based Payments 40:28
 • 3 - Cash-setted Share-based Payments 14:31
 • 4 - Other Issue 7:26
 • 5 - Summary 0:36
 • Practice - Chapter 10 - Share based payment
 • 1 - Overview of interests in other entities 16:42
 • 2 - Revisions from prior studies 36:11
 • 3 - Associates 9:50
 • Chữa bài 302 - Laurel Co 36:16
 • 4 - Business combination 6:57
 • 5 - Acquisition accounting 28:16
 • 6 - Impairment of Goodwill 5:37
 • 7 - Fair Value 4:58
 • 8 - Exemption from consolidation 1:49
 • 9 - Other issues in Group Accounting 7:26
 • 10 - Summary 0:38
 • Practices
 • Chữa bài Pedantic - Consol BS (ôn lại FR) 43:28
 • Chữa bài Prodigal - Consol PL (ôn lại FR) 53:35
 • 1 - STEP ACQUISITONS Where CONTROL Achieved 35:41
 • 2 - STEP ACQUISITONS Where SIGNIFICANT INFLUENCE Achieved 5:05
 • 3 - STEP ACQUISITONS Where CONTROL Retained 12:16
 • 1 - DISPOSAL where CONTROL lost 41:15
 • 2 - DISPOSAL where SIGNIFICANT INFLUENCE lost 5:21
 • 3 - Accounting treatment in Parent’s SEPARATE FS 1:02
 • 4 - DISPOSAL where CONTROL Retained 9:13
 • 5 - Deemed Disposal 9:54
 • 6 - Summary 0:40
 • 0 - Overview 2:37
 • 1 - IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 36:25
 • 2 - Non-current Assets To Be Abandoned 4:31
 • 3 - Discontinued Operation 14:20
 • 4 - Summary 1:25
 • 0 - Overview 1:14
 • 1 - Joint Arrangement 21:51
 • 2 - Summary 2:00
 • 1 - Foreign Transactions And Entities 7:39
 • 2 - Functional currency 29:52
 • 3 - Presentation currency 5:52
 • 4 - Foreign operation 34:23
 • 5 - Monetary Items Forming Part Of A Net Investment In A Foreign Operation 14:30
 • 6 - Summary 0:50
 • 1 - Definition and Formats 28:15
 • 2 - Consolidated Statement Of Cash Flows 20:58
 • 3 - Analysis and Interpetations of Group Statements of Cash Flow 11:06
 • 4 - Criticisms 2:51
 • 5 - Summary 1:39
 • 0 - Overview 4:27
 • 1 - Stakeholders 2:32
 • 2 - Performance Measures 58:17
 • 3 - Sustainability Reporting 14:24
 • 4 - Integrated Reporting 11:38
 • 5 - Management Commentary 4:03
 • 6 - Segment Reporting 15:45
 • 1 - IFRS for Small and Medium-sized Entities 9:14
 • 2 - Key Difference between Full IFRSs $ IFRSs for SMEs 8:08
 • 3 - Simplifications Introduce By The IFRS For SMEs 5:13
 • 4 - Summary 0:52
 • 0 - Overview 2:21
 • 1 - DEVELOPMENTS IN SUSTAINABILITY REPORTING/STANDARDS 3:52
 • 2 - CONTEMPORARY ISSUES 17:13
 • 3 - Summary 1:11
 • Revision - Summary of IFRS
 • Revision - Summary of current issues
 • Tuyển tập technical articles nên đọc
 • Dạng bài Consol - Q1 Đề Sep Dec 2020 82:44
 • Dạng bài IFRS & Ethics Q2 - Đề Sep Dec 2020
 • Dạng bài IFRS - Q3 - Đề Sep Dec 2020 45:03
 • Dạng bài IFRS & Analysis - Q4 Đề Sep Dec 2020
 • Framework 1 - Dec 2018 1D 15:21
 • Framework 2 - SD19 4A 15:44
 • Ethics 1 - Q2c MJ19 revised 24:58
 • Ethics 2 - SD19 revised 22:01
 • Accounting treatment 1 Q1 SD19 revised 24:39
 • Accounting treatment 2 Q1 MJ19 36:22
 • Conso 2 Q1 MJ19 30:10
 • Conso 1 Q1 SD19 revised 42:02
 • Ratio 4b SD19 123 39:10
 • File bài chữa tham khảo
 • Chữa CBEPT Sample Sep Dec 2021 Q1&2 80:44
 • Chữa CBEPT Sample Sep Dec 2021 Q3 41:08
 • Chữa CBEPT Sample Sep Dec 2021 Q4 34:36
 • Chữa đề Mar Jun 2022 128:50
 • Chữa đề Dec 2023 107:11
 • Bài chữa 126:37
 • 1 - Advantages & Disadvantages 8:30
 • 2 - IASB’s Conceptual Framework 16:33
 • 3 - ACCOUNTING ASSUMPTIONS 18:31
 • 4 - Qualitative Characteristics 26:14
 • 5 - ELEMENT of Financial Statements 14:01
 • 6 - Fair presentation & Compliance with IFRS 4:39
 • 1 - The need for a regulatory framework 13:08
 • 2 - PRINCIPLES-based versus RULES-based systems 8:09
 • 3 - Setting of IFRSs 7:09
 • 4 - Critisism of the IASB 5:10
 • 5 - IASB 6:12
 • 6 - ISSB 9:25
 • 1 - IFRS Statement 6:33
 • 2 - Statement of Financial Position 12:02
 • 3 - Statement Of Comprehensive Incom 4:48
 • 4 - Statement of Change in Equity 2:25
 • 1 - IAS 16: Property, Plant and Equipment 97:07
 • 2 - IAS 40: Investment Property 22:49
 • 3 - IAS 23: Borrowing Costs 34:03
 • IAS 38 - Intangible Assets 59:12
 • IAS 36 - Impairment of Assets 44:11
 • 1 - IAS 08: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates & Errors 49:21
 • 2 - IFRS 05: Non-current Assests Held for Sale and Discontinued Operation 25:01
 • 3 - IAS 10: Events after the reporting period 26:23
 • 1 - Group and Consolidation 38:36
 • 2 - Principles for Consolidation 13:04
 • 3 - The Effect of The Parent/Subsidiary Relationship on The FSs 7:44
 • 4 - Accounting Treatment for Consolidation 21:43
 • 5 - Acquiring a Subsidiary after Incorporation 6:58
 • 6 - Consolidated Financial Statement 1:20
 • 1 - Basic Principles 1:31
 • 2 - Key Steps 7:40
 • 3 - Items Required to Cancel 5:26
 • 4 - Goodwill 24:22
 • 5 - Cost of Investment 14:19
 • 6 - Fair Values 8:18
 • 7 - Accquired Intangible Assets 2:16
 • 8 - Non-Controlling Interests 5:15
 • 9 - GW Impairment Testing 3:30
 • 10 - Intra-Group Trading 15:36
 • 11 - Intra-Group Loan and Interest 5:53
 • 12 - Intra-Group Divident 3:16
 • 13 - Acquisition of Sub Co Partway Through the Year 1:32
 • 14 - Round Up 0:57
 • 1 - Key Step 7:13
 • 2 - Pre- and Post-Acquisition Profits 10:44
 • 3 - Non-Controlling Interest in The Consolidated Income Statement 6:21
 • 4 - Intra Group Trading 9:33
 • 5 - Acqusition of Part Way Throungh the Year 0:54
 • 6 - The Consolidated Statement of Comprehensive 1:07
 • 7 - Exemtion From Preparing Consolidated FS 3:19
 • 8 - Point to Note In Preparing Consolidated FS 2:11
 • 9 - Intra Group Transactions (Assiciates) 7:08
 • 10 - Disposal 15:26
 • 1 - IAS 02: Inventories 43:47
 • 2 - IAS 41: Agriculture 18:47
 • 3 - IAS 20: Government Grant 29:28
 • 0 - Overview 3:58
 • 1 - Definitions 14:40
 • 2 - Recognition Condition 8:40
 • 3 - Measurement 8:23
 • 4 - Adjustments 3:55
 • 5 - Types of Provision 27:50
 • 6 - Disclosures 1:19
 • 1 - Definitions 35:32
 • 2 - Preference Share 7:21
 • 3 - Compound Instrument 11:59
 • 4 - Factoring of Receivable 5:51
 • 0 - Overview 1:09
 • 1 - Key Step 31:18
 • 2 - Performance Obligations Over Time 22:14
 • 3 - Specific 45:21
 • 1 - IFRS 16 9:48
 • 2 - Key Definition 2:24
 • 3 - Lessee Accounting 20:17
 • 4 - Sale and Leaseback 23:52
 • 0 - Overview 5:22
 • 1 - Income Tax 15:14
 • 2 - Defered Tax 35:44
 • 3 - Taxation Summary 1:11
 • 4 - Practice 0:27
 • 1 - Basic EPS - Consideration 6:34
 • 2 - Bonus Issue 12:27
 • 3 - Rights Issue 13:45
 • 4 - Diluted earnings per share 16:32
 • 5 - Importance of Earning Per Share 7:44
 • 6 - Limitation of Earning Per Share 2:48
 • 7 - Presentation and Disclosure of EPS 1:35
 • 1 - Needs for Ratio Analysis 2:07
 • 2 - Analysis and Interpretation 2:53
 • 3 - Key Ratios 3:39
 • 3.1 - Profitabilitiy and Return 22:40
 • 3.2 - Shareholder Ratio 9:00
 • 3.3 - Liquidity, Gearing/Leverage and Working Capital 19:07
 • 4 - Interpretation 12:49
 • 1 - Limitation of Financial Statements 1:46
 • 2 - Limitation of Ratio Analysis 4:57
 • 3 - Limitation of Ratio Analysis in Group Scenarios 4:19
 • 1 - IAS 7 – Cash Flow Statement 12:36
 • 2 - Cash and Cash equivalents 1:58
 • 3 - Presentation of Cash Flow Statement 46:25
 • 4 - Suggested steps to Prepare a CFS 1:19
 • 5 - Reporting Requirements 1:47
 • 6 - FC Cashflows 3:29
 • 7 - Interest and Dividends 2:19
 • 8 - Income Tax 0:21
 • 9 - Non Cash Items 1:11
 • 10 - Other Disclosures 1:23
 • 11 - Interpretation of Statement of Cash Flow 7:49
 • 12 - Cash Flow Ratio 2:46
 • 13 - Advantages and Criticism of Cash Flow Accounting 5:36
 • Practice - CashFlow Preparation
 • Chữa Practice - CashFlow Preparation 45:52
 • Foreign Currency 39:42
 • 1 - Not-for-profit and Puclic Sector Entities 4:06
 • 2 - Performance Measurement 7:10

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6268 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting
Mr. Giang Ha ACCA
(2) 606 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Management Accounting Ms.Thao
Nguyễn Thị Phương Thảo
(3) 30 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
5.090.000 8.500.000 -41%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 76 giờ 16 phút
Giáo trình: 286 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC